Home / About the Orchestra / Moscow State Symphony Orchestra Members / Violas
Pavel Romanenko

Pavel Romanenko

Principal

Anton Yaroshenko

Assistant Principal

Mikhail Klyachko

Ilya Svetlosanov

Dmitry Plyusnin

Olesya Lyadashcheva

Anna Danilova

Denis Tarasevich

Natalia Baturina

Oleg Kolobanov

Galina Dobridneva

Lattice Vacancy